Obchodní podmínky

Lukáš Verner – sklárna Svoboda Karlov
Škrdlovice 118
IČO 87950286
DIČ CZ7308241512
Č.Ú. 5641276309/0800
MěU Žďár nad Sázavou MU/OŽ/1282/2019/kh

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto Obchodní podmínky jakož i kupní smlouva – objednávka – se řídí právním řádem ČR zejména Občanským zákoníkem.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce dále jen zboží. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný, druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Kupní smlouva – objednávka – je považována za uzavřenou momentem odeslání online objednávky prodávajícímu. Objednávka je zpětně potvrzena na uvedený email kupujícího.

3. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat do 3 pracovních dnů. Pokud zboží nebude skladem, kupující bude o stavu objednávky informován a expedice proběhne do 20 pracovních dnů. Dodací lhůta může být prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Výrobky dodáváme v kartonových obalech zabezpečené proti rozbití při přepravě.

4. Cena a platba

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Pokud bude kupující žádat zvláštní úpravy zboží, např. pískování nebo dárkové balení, bude cena za zboží řešena individuálně po dohodě s kupujícím. Požadujeme uhrazení objednávky předem na základě zálohové faktury na stanovený účet. Daňový doklad z přijaté úhrady bude zaslán neprodleně na email kupujícího a zároveň bude přiložen k odeslanému zboží. Expedice zboží bude následující pracovní den po přijetí úhrady na bankovní účet.

5. Osobní odběr

Zboží je možné vyzvednout v přímo ve sklárně (Karlov 31, 59101 Žďár nad Sázavou). Zboží je rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru. Kupující má právo si zboží v galerii sklárny prohlédnout a zkontrolovat. V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny při převzetí zboží zákazníkem. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

6. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu jako konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Zjistí-li kupující při převzetí závadu na zboží, informuje neprodleně prodávajícího – agsvoboda@email.cz –, který navrhne způsob řešení. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího doručení. Předmětem reklamace nemůže být chybné používání zboží. Naše sklo nesmí být využíváno jako varné, nesmí přijít do styku s prostředím teplejším než 5O stupňů Celsia, nesmí se umývat v myčce na nádobí a není určeno do mikrovlnné trouby. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční výrobu originálních kusů skla na píšťale, je třeba počítat s odchylkou o velikosti do 3 cm, mírnými odchylkami v barevnosti a tvaru. Výše uvedené odchylky nejsou předmětem reklamace. Za vadu výrobku se považují mechanické vady na novém výrobku - poškrábaný povrch, odštípnutá hrana, uražené části. Mechanickou vadu je nutné reklamovat ihned. Není možné uznat reklamaci v případě poškození úderem, chemickým, tepelným nebo jiným působením při používání. Mechanicky vadný výrobek je nutno neprodleně doručit na vlastní náklady zpět dodavateli, který vyhodnotí, zda se jedná o reklamaci a zašle na jeho náklady výrobek nový. Pokud nelze reklamaci uznat, výrobek bude /je-li to možné/ opraven a zaslán zpět na náklady zákazníka.

Nevyhovující, nepoškozené zboží může zákazník do 14 dnů vyměnit nebo vrátit.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno a musí být zabaleno v původním obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Za vrácené zboží je prodávající povinen vrátit finanční částku na bankovní účet uvedený kupujícím nejpozději do 14 dnů od odstoupení. V případě, že kupující vyžaduje výměnu za jiný druh výrobku, náklady za dopravu uhradí prodávající. O reklamaci nebo vrácení zboží kupující předem informuje prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě, že se bude jednat o finanční vyrovnání, napíše i číslo účtu. Dále doloží kopii dokladu o koupi zboží. Výjimečné případy musí být řešeny vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran.

7. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data kupujícího poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravních služeb, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající zasílat emailem informace o novinkách. Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost e-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy e-shopu nebo jiného důvodu na straně prodávajícího nebo třetí osoby. Prodávající má právo změnit e-shop, tedy jeho technické řešení anebo uživatelské rozhraní. Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží v e-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich zobrazení technickým prostředkem kupujícího. Proto je kupující povinen v případě nejasnosti kontaktovat prodávajícího. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou - Podmínky ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodním podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně tak souhlasí s cenou objednaného zboží uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.